Kultura i Wartości

Kultura i Wartości

Kultura i wartości

Grupa Werner Kenkel uwzględnia w swojej długookresowej strategii zasady polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego, której kluczowymi elementami są propagowanie postępu społecznego oraz prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego. Cel ten osiągamy dzięki wysokiej kulturze organizacyjnej i wartościom firmy:

nowoczesności, odpowiedzialności, partnerstwie, przejrzystości i rodzinności.

 

Ekologia

Priorytetami działań Grupy Werner Kenkel, w zakresie realizacji założonych celów środowiskowych, jest uwzględnianie i monitorowanie oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz stałe rozwijanie świadomości kierownictwa i pracowników w tym zakresie. W celu jak największej ochrony środowiska naturalnego Werner Kenkel wytwarza tekturę i opakowania w oparciu o surowce podlegające procesowi recyclingu. Ponadto w celu zmaksymalizowania ochrony środowiska naturalnego, w związku z prowadzonym procesem produkcji, wykorzystywana jest własna podczyszczalnia ścieków.

Grupa Werner Kenkel podejmuje działania dotyczące stałego i planowego zmniejszania niekorzystnego oddziaływania na środowisko, poprzez odpowiednie zarządzanie procesami, ciągłą modernizację produkcji oraz stosowanie technologii i urządzeń wpływających na jego ochronę. Nadrzędnym celem dla nas jest także ochrona zasobów naturalnych przez ograniczenie zużycia energii elektrycznej i paliw, racjonalną gospodarkę odpadami opartą na ciągłej analizie ich struktury, segregacji której podlegają też zużyte materiały eksploatacyjne, urządzenia i opakowania celem ich utylizacji. Istotnym elementem wdrażania polityki proekologicznej jest stała kontrola surowców oraz procesów produkcyjnych.

Dodatkowo Werner Kenkel popularyzuje idee proekologiczne wśród swoich odbiorców poprzez odpowiednie działania marketingowe oraz procedurę wyboru dostawców, edukuje także pracowników w zakresie celów i założeń polityki proekologicznej.

Dla wdrożenia polityki ekologicznej Grupy Werner Kenkel zapewnia odpowiednie zasoby i środki, a do jej  realizacji i wyznaczonych w niej celów zobowiązani są wszyscy pracownicy w stopniu adekwatnym do zajmowanego stanowiska i funkcji pełnionej w organizacji.

Polityka ekologiczna jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu naszej firmy. Ponadto w celu ciągłego doskonalenia każde z jej założeń jest okresowo analizowane pod kątem przydatności, aktualności i spójności polityki.

Strategia i rozwój

We wszystkich swoich działaniach Grupa Werner Kenkel uwzględnia zasady etyki najlepszych praktyk biznesowych, których kluczowym elementem jest wsparcie praw pracowniczych oraz tworzenie bezpiecznych stanowisk pracy.

Ponadto, jako firma działająca w sektorze business-to-business, Werner Kenkel dokłada wszelkich starań by tworzone i stosowane rozwiązania kierowane do klientów spełniały ich istotne wymagania, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój relacji z odbiorcami. Wysiłki podejmowane są w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, poprzez prowadzenie gospodarki w zakresie surowców, procesów, produktów, odpadów i emisji przez zastosowanie najnowszych osiągnięć techniki oraz wdrażania nowoczesnych technologii proekologicznych.

Jednym z efektów proekologicznej strategii, jest przyznanie firmie Werner Kenkel Białych Certyfikatów. Firma poprzez budowę nowoczesnej, w pełni ekologicznej, wysokosprawnej jednostki kogeneracji, w powiązaniu z działaniami prooszczędnościowymi i szeroko rozumianą efektywnością energetyczną  – znalazła się w gronie zwycięzców przetargu Komisji powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Za realizację polityki zrównoważonego rozwoju odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Okresowa weryfikacja założeń oraz kontrola przestrzegania polityki należy do obowiązków Zarządu Grupy Werner Kenkel. Polityka zrównoważonego rozwoju komunikowana jest wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Grupy i jest ona publicznie dostępna. Na życzenie osób zainteresowanych, Grupa Werner Kenkel udostępnia informacje dotyczące prowadzonej działalności w przedmiotowym zakresie.