Naruszenia prawa

Naruszenia prawa

Zgłaszanie naruszeń prawa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii można dokonać na adres e-mail. Dla:

 1. Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim: naruszenia.wkk@wernerkenkel.com.pl
 2. Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. w Bochni  : naruszenia.wkb@wernerkenkel.com.pl

poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, którego wzory zamieszczone są poniżej.

Werner Kenkel Sp. z o.o. – Załącznik nr 5

Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. – Załącznik nr 5

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Werner Kenkel Spółka z o.o., ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. +48 65 533 15 00, e-mail info@wernerkenkel.com.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarzanie danych osób zgłaszających naruszenia, osób ujętych w zgłoszeniu w ramach niniejszej polityki – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  2. rozpatrywania naruszenia w ramach niniejszej polityki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wewnętrznego obiegu dokumentów a następnie na czas ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 1. prawo dostępu do treści danych
 2. prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
 1. prawo dostępu do treści danych
 2. prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  1. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 2. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej  (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze zadania. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:
  1. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  3. innym odbiorcom danych uczestniczącym w procesie przetwarzania.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.