Klauzula informacyjna dla Klientów firmy Werner Kenkel Bochnia Spółka z o.o.

Klauzula informacyjna dla Klientów firmy Werner Kenkel Bochnia Spółka z o.o.

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o. ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. +48 14 648 36 00, e-mail sekretariat.bochnia@wernerkenkel.com.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych

  Realizacja umów

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
   zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w związku z realizacją umów

  Do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

  Prowadzenie rozliczeń finansowych

  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

  Do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

  Windykacja

  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  Prowadzenie działań marketingowych

  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prowadzenie działań marketingowych

  Do wycofania zgody

  Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzenie monitoringu)

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zapewnienie bezpieczeństwa

  Do 3 miesięcy

  Prowadzenie książki wjazdów

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w związku z realizacją umów

  Do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

  Cel przetwarzania

  Realizacja umów

  Podstawa prawna przetwarzania
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
   zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w związku z realizacją umów
  Okres przechowywania danych

  Do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

  Cel przetwarzania

  Prowadzenie rozliczeń finansowych

  Podstawa prawna przetwarzania

  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  Okres przechowywania danych

  Do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

  Cel przetwarzania

  Windykacja

  Podstawa prawna przetwarzania

  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  Okres przechowywania danych
  Cel przetwarzania

  Prowadzenie działań marketingowych

  Podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prowadzenie działań marketingowych

  Okres przechowywania danych

  Do wycofania zgody

  Cel przetwarzania

  Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzenie monitoringu)

  Podstawa prawna przetwarzania

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zapewnienie bezpieczeństwa

  Okres przechowywania danych

  Do 3 miesięcy

  Cel przetwarzania

  Prowadzenie książki wjazdów

  Podstawa prawna przetwarzania

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w związku z realizacją umów

  Okres przechowywania danych

  Do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  2. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  3. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  5. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
  6. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.